Shin Shin Aikido København
Gunnar Nu Hansens Plads 7
2100 Copenhagen Ø

Kasserer  +45 2467 5876

 

 

Pat Hendricks Sensei

Aikido of San Leandro

 

Daniel Toutain Sensei 

Iwama Ryu International Academy  

    

Budo Forum                 

Budo Danmark

                                               

 

        

 Video

 

Morihei Ueshiba 1935                        Video

 

Hitohira Saito

31 kata

 

Hitohira Saito
kinonagara technics

Hitohira Saito
Iriminage, Shihonage, Tankendori

 

 

 

 

facebook